گالری تصاویر – بخش طیور

طیور

مرغداری آقای قندالی ، امروز 1400/1/29

استفاده از استارتر مخصوص و کنسانتره های ویژه ی شرکت آریس تجارت مزرعه پارس