گالری تصاویر – بخش طیور

مکان بازدید : مرغداری آقای قندالی
زمان بازدید : 1400/01/29
تولیدکننده خوراک دام و طیور

مرغداری آقای قندالی 

استفاده از استارتر مخصوص و کنسانتره های ویژه ی شرکت آریس تجارت مزرعه پارس 

محل مأموریت : مزرعه آقای سنجوی شهرستان دزفول
زمان بازدید : 1400/10/27
خوراک دام و طیور
تولیدکننده خوراک دام و طیور
تولیدکننده خوراک دام و طیور
محل بازدید : کارخانه خوراک دام و طیور زرین دانه
زمان مأموریت : 1401/05/12
خوراک دام
خوراک دام
خوراک طیور
محل مأموریت : بازدید از کارخانه بنفش تپه
زمان بازدید : 1401/05/04
خوراک دام و طیور
خوراک دام و طیور
محل مأموریت : بازدید از کارخانه خوراک دانه آفتاب
زمان بازدید : 1401/05/04
خوراک دام و طیور
تولیدکننده خوراک دام و طیور