بوقلمون

بوقلمون

بوقلمون گوشتی:

دان سوپر استارتر ویژه مزرعه پارس
کنسانتره 3% تک مرحله ای
کنسانتره 3% دو مرحله ای A
کنسانتره 3% دو مرحله ای B
کنسانتره 3% سه مرحله ای A
کنسانتره 3% سه مرحله ای B
کنسانتره 3% سه مرحله ای C
کنسانتره 5% تک مرحله ای
کنسانتره 5% دو مرحله ای A
کنسانتره 5% دومرحله ای B
کنسانتره 5% سه مرحله ای A
کنسانتره 5% سه مرحله ای B
کنسانتره 5% سه مرحله ای C

خوراک بوقلمون
بوقلمون سفید

مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 آغازین
مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 رشد
مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 پایانی
مکمل ویژه نژاد نیکولاس آغازین
مکمل ویژه نژاد نیکولاس رشد
مکمل ویژه نژاد نیکولاس پایانی

تخمگذار
کنسانتره 3% دوره تولید بیوتی 6
کنسانتره 3% دوره تولید 1 بیوتی 6
کنسانتره 3% دوره تولید 2 بیوتی 6
کنسانتره 5% دوره پرورش نیکولاس
کنسانتره 5% دوره تولید1 نیکولاس
کنسانتره 5% دوره تولید 2 نیکولاس

دانه بوقلمون
بوقلمون

مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 پرورش
مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 تولید1
مکمل ویژه نژاد بیوتی 6 تولید 2
مکمل ویژه نژاد نیکولاس پرورش
مکمل ویژه نژاد نیکولاس تولید 1
مکمل ویژه نژاد نیکولاس تولید 2