مکان سمینار : شهرستان گرمسار
موضوع سمینار : نقش سلامت دستگاه گوارش در بهبود عملکرد گله
زمان سمینار : 1400/10/07
پرسنل شرکت آریس تجارت
سمینار شرکت آریس تجارت مزرعه پارس
خوراک طیور
خوراک دام
خوراک دام و طیور
پرسنل شرکت آریس تجارت
سمینار شرکت آریس
تولید کننده خوراک دام و طیور
مکان سمینار : گرگان
موضوع سمینار : نقش سلامت دستگاه گوارش در بهبود عملکرد گله
زمان سمینار : 1400/08/07
سمینار

سمینار
سمینار
سمینار
سمینار