مکان سمینار : مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور
موضوع سمینار : سمینار آموزشی ترویجی مدیریت تغذیه، تولید مثلی و اقتصادی گله ها پس از حذف ارز ترجیحی
زمان سمینار : 1401/05/12
مرکز اصلاح نژاد و بهبود اصلاح نژاد

خوراک دام و طیور
مرکز اصلاح نژاد و بهبود اصلاح نژاد
تولیدکننده خوراک دام و طیور
سمینار آموزشی
سمینار آموزشی دام و طیور
تولیدکننده خوراک دام و طیور
شرکت خوراک دام و طیور
مکان سمینار : شهرستان گرمسار
موضوع سمینار : نقش سلامت دستگاه گوارش در بهبود عملکرد گله
زمان سمینار : 1400/10/07
پرسنل شرکت آریس تجارت
سمینار شرکت آریس تجارت مزرعه پارس
خوراک طیور
خوراک دام
خوراک دام و طیور
پرسنل شرکت آریس تجارت
سمینار شرکت آریس
تولید کننده خوراک دام و طیور
مکان سمینار : گرگان
موضوع سمینار : نقش سلامت دستگاه گوارش در بهبود عملکرد گله
زمان سمینار : 1400/08/07
سمینار
سمینار
سمینار
سمینار
سمینار