مدیریت عامل

دکتر مسعود تاجیک

دکتر سید مسعود تاجیک
دکتری تخصصی تغذیه دام و طیور

2 سال فعالیت به عنوان کارشناس تغذیه در حوزه گاو شیری
2 سال فعالیت به عنوان کارشناس تغذیه در حوزه گاو پرواری
2 سال فعالیت به عنوان مدیر/ سرپرست در حوزه مرغ مادر
1 سال فعالیت به عنوان مدیر/ سرپرست در حوزه مرغ تخم گذار
3 سال فعالیت به عنوان مدیر/ سرپرست در حوزه کارخانجات
مشاوره و راه اندازی 3 شرکت تولید کننده خوراک دام و طیور
مشاوره و همکاری با شرکت های اروپایی Agro feed-Mg 2 mix
مشاوره و راه اندازی 5 کارخانه تولید خوراک دام و طیور
مشاور تولید کنندگان کنسانتره و مکمل