مدیر بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام سبک

مهندس داریوش توحیدی

مهندس داریوش توحیدی

مدیر بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام سبک


سوابق تحصیلی : 

1- مقطع کاردانی : رشته امور دامی دانشگاه  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان تهران 63 تا 65

2- مقطع کارشناسی : رشته علوم دامی دانشگاه زنجان 66 تا 68

3- مقطع کارشناسی ارشد : رشته تغذیه دام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 91 تا 93

سوابق شغلی :

1- دانشجوی تعهد خدمتی وزارت جهاد سازندگی استان تهران 67/2/1 تا 68/4/30

2- کارشناس دامپروری کمیته دام و آبزیان وزارت جهاد سازندگی استان تهران 68/11/15 تا 69/4/30

3- کارشناس دامپروری معاونت آموزش تحقیقات ( اداره کل تحقیقات ) وزارت جهاد سازندگی از 96/4/30 لغایت 70/5/26

4- کارشناس و کارشناس ارشد دامپروری موسسه تحقیقات علوم دامی کشور از 70/5/26 لغایت 73/12/29

5- کارشناسی و کارشناس ارشد دامپروری معاونت امور دام ستاد وزارت جهاد کشاورزی ( مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی ) از سال 74 با مسئولیت ها و عناوین پست های سازمانی به شرح ذیل :

  •  مسئول واحد اصلاح نژاد گوسفند و بز از سال 73 لغایت 84
  •  کارشناس مسئول اصلاح نژاد گوسفند و بز از سال 84 لغایت 93
  • کارشناس مسئول اصلاح نژاد گوسفند و بز و معاون گروه تامین داده های اصلاح نژادی از 93 تا 95
  • کارشناس مسئول اصلاح نژاد گوسفند و بز و رئیس گروه حیوانات پوستی ، زینتی و آزمایشگاهی از 95 تا 97
  • دبیر کمیته صادرات و واردات دام و مواد ژنی از سال 96 تا 97
  • رئیس گروه پرورش و اصلاح نژاد دام سبک از سال 97

عضویت در کمیته های تخصصی :

1- عضویت در زیر گروه گوسفند و بز کمیته تخصصی و کار گروه برنامه ریزی دام و طیور ، سال 81 ( با حکم معاون وزیر در امور دام ).

2- عضویت در کمیته تدوین استراتژی توسعه و افزایش بازدهی اقتصادی تولیدات دامی ( برنامه های گوسفند و بز )، سال 86 ( با حکم معاون وزیر در امور دام )

3- عضویت در کمیته فنی انتخاب و تایید صادرات و واردات مواد ژنی مرتبط با گونه های دام سبک ، سال 90 ( با حکم رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور ).

4- عضویت در کمیته ملی توسعه گوسفند و بز کشور، سال 90 ( با حکم معاون وزیر در امور دام ).

5- عضویت در کمیته ملی ساماندهی اصلاح نژاد و بهبود تولیدات گوسفند و بز کشور ، سال 92 ( با حکم معاون وزیر در امور دام ).

6- عضویت در کمیته انتخاب و تعیین ضوابط مقررات واردات و صادرات مواد ژنی مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی از سال 96

7- عضویت در کار گروه سیاست گذاری و برنامه ریزی دام سبک کشور از سال 96