مدیر بخش مالی

عباس خانواده

آقای عباس خانواده

مدیر بخش مالی

سال۱۳۶۸ _۱۳۷۴ امور مالی شرکت طریق القدس
سال ۱۳۷۴_ ۱۳۷۶امور مالی صنایع سنگ الماس
سال ۱۳۷۶_۱۳۷۸ امور مالی شرکت اسپید
سال۱۳۷۸_۱۳۹۶ امور مالی خوراک دام پارس
سال۱۳۹۶_۱۳۹۷ امور مالی خوراک سام دانه
سال۱۳۹۷_۱۳۹۸ امور مالی مغازه کادویی سال
مدیر مالی شرکت آریس تجارت مزرعه پارس