مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

کارشناس ارشد تغذیه نشخوارکنندگان

u5 سال فعالیت به عنوان کارشناس فارم در شرکت کشت و صنعت آزاده

uتحقیق بر روی اثر تزریق ویتامین E ، سلنیوم و ویتامین B12 بر روی میش های آبستن و بره های آن ها

u2 سال فعالیت به عنوان کارشناس  فنی و فروش در شرکت رشد طیور زواره

u2 سال مشاوره کارخانه خوراک دام

u1 سال مشاور تغذیه فارم پرورش گوسفند زمانی

uمشاوره تخصصی تغدیه فارم های شیری و پرواری

uمدیر فنی و فروش واحد دام شرکت آریس تجارت مزرعه پارس