مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

کارشناس ارشد تغذیه نشخوارکنندگان

 سال فعالیت به عنوان کارشناس فارم در شرکت کشت و صنعت آزاده

تحقیق بر روی اثر تزریق ویتامین E ، سلنیوم و ویتامین B12 بر روی میش های آبستن و بره های آن ها

سال فعالیت به عنوان کارشناس  فنی و فروش در شرکت رشد طیور زواره

سال مشاوره کارخانه خوراک دام

سال مشاور تغذیه فارم پرورش گوسفند زمانی

مشاوره تخصصی تغدیه فارم های شیری و پرواری

مدیر فنی و فروش واحد دام شرکت آریس تجارت مزرعه پارس