مدیر دپارتمان طیور

مهندس زانیار محمدی

مهندس زانیار محمدی

کارشناس ارشد تغذیه  دام و طیور

سال فعالیت به عنوان کارشناس تغذیه در حوزه گاو شیری

سال فعالیت به عنوان کارشناس فارم گوشتی

سال فعالیت به عنوان کارشناس فروش در شرکت رشد طیور زواره

سال فعالیت به عنوان فروش فنی شرکت اگروخوراک نماینده Agrofeed

رئیس هیئت مدیره شرکت آریس تجارت مزرعه پارس