مدیر فنی و مشاوره شرکت

دکتر محمد مهدی ریحانی

دکتری تخصصی تغذیه  دام وطیور

مشاوره و مدیریت پرورش طیور (1383-1399)
عضو نظام مهندسی کشاورزی استان سمنان ( 1389-1399)
عضو نظام دامپزشکی استان سمنان(1386-1399)
مشاوره ارشد مجموعه مرغ مزرعه
مدیر تولید شرکت کیمیا پروتئین آسیا (1395-1397) با بیش از 000/000/ 1 میلیون قطعه جوجه ریزی
مسئول فنی مرکز فروش واکسن و واکسیناسیون بیمارستان دامپزشکی مهر در استان سمنان(1383-1395)
مدیر فنی و مشاور ارشد شرکت آریس تجارت مزرعه پارس
رئیس هیئت مدیره شرکت یاران آبخیز گرمسار (1389-1399)
مرغدار فعال برای 000/ 130 قطعه در استان سمنان