مرغ تخمگذار

مرغ تخمگذار

مرغ تخمگذار :
های لاین
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد های لاین پرورش
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد های لاین تولید
کنسانتره 5% ویژه نژاد های لاین پرورش
کنسانتره 5% ویژه نژاد های لاین تولید
مکمل ویژه نژاد های لاین پرورش
مکمل ویژه نژاد های لاین تولید

ال اس ال
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد ال اس ال پرورش
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد ال اس ال تولید
کنسانتره 5% ویژه نژاد ال اس ال پرورش
کنسانتره 5% ویژه نژاد ال اس ال تولید
مکمل ویژه نژاد ال اس ال پرورش
مکمل ویژه نژاد ال اس ال تولید

خوراک مرغ تخم گذار

نیک چیک
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد نیک چیک پرورش
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد نیک چیک تولید
کنسانتره 5% ویژه نژاد نیک چیک پرورش
کنسانتره 5% ویژه نژاد نیک چیک تولید
مکمل ویژه نژاد نیک چیک پرورش
مکمل ویژه نژاد نیک چیک تولید

شیور
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد شیور پرورش
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد شیور تولید
کنسانتره 5% ویژه نژاد شیور پرورش
کنسانتره 5% ویژه نژاد شیور تولید
مکمل ویژه نژاد شیورپرورش
مکمل ویژه نژاد شیور تولید

بوونز
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد بوونز پرورش
کنسانتره 2.5% ویژه نژاد بوونز تولید
کنسانتره 5% ویژه نژاد بوونز پرورش
کنسانتره 5% ویژه نژاد بوونز تولید
مکمل ویژه نژاد بوونز پرورش
مکمل ویژه نژاد بوونز تولید

برای دانلود کاتالوگ روی تصویر کلیک کنید

خوراک مرغ تخم گذار