مرغ گوشتی

مرغ گوشتی

طیور :
گوشتی :

دان سوپر استارتر ویژه مزرعه پارس
کنسانتره 2.5% تک مرحله ای
کنسانتره 2.5% دو مرحله ای A
کنسانتره 2.5% دو مرحله ای B
کنسانتره 5% تک مرحله ای
کنسانتره 5% دومرحله ای A
کنسانتره 5% دو مرحله ای B
کنسانتره ویژه کارخانجات

خوراک دام و طیور

مکمل های دوقلو

  • سازمان دامپزشکی
  • سازمان اقتصادی
خوراک دام و طیور
خوراک دام و طیور