معرفی اعضاء

دکتر مسعود تاجیک

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره 

دکتر سید مسعود تاجیک

مهندس زانیار محمدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان طیور

مهندس زانیار محمدی

مدیر داخلی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره

مهندس مینا صدیق

دکتر سهیل میرحسینی

مدیر تحقیق و توسعه

دکتر سید محمد سهیل میرحسینی

مدیر فنی و مشاوره شرکت

دکتر محمد مهدی ریحانی

مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

کارشناسان فروش دپارتمان دام و طیور

مهندس الهام زمهریر

مهندس الهام زمهریر

مهندس فرشته حیدری

مهندس سحر خسرو زاده

مهندس زهرا رسولی

مهندس ندا دمشقی

مهندس آرزو کاشانی

طراح و توسعه دهنده و گرافیست سایت 

مهندس آرزو کاشانی

نسترن پیرانی

ادمین اینستاگرام

خانم نسترن پیرانی

عباس خانواده

مدیر بخش مالی 

آقای عباس خانواده