معرفی اعضاء

دکتر مسعود تاجیک

مدیریت عامل و عضو هیئت مدیره 

دکتر سید مسعود تاجیک

مهندس زانیار محمدی

رئیس هیئت مدیره و مدیر دپارتمان طیور

مهندس زانیار محمدی

مدیر داخلی و بازرگانی و عضو هیئت مدیره

مهندس مینا صدیق

دکتر علیرضا نبی

دامپزشک و مسئول فنی

دکتر علیرضا نبی

مدیر فنی و مشاوره شرکت

دکتر محمد مهدی ریحانی

مدیر دپارتمان دام

مهندس هادی یزدانی

مدیر بخش اصلاح نژاد و تغذیه دام سبک

مهندس داریوش توحیدی

کارشناسان فروش دپارتمان دام و طیور

مهندس الهام زمهریر

مهندس الهام زمهریر

مهندس فرشته حیدری

مهندس سحر خسرو زاده

سام سعیدی

کارشناس فروش طیور

مهندس سام سعیدی

فاطمه خسرو زاده

کارشناس فروش دام

مهندس فاطمه خسرو زاده

مهندس علی اسیری

کارشناس فروش طیور

مهندس علی اسیری

مهندس زهرا رسولی

مهندس آرزو کاشانی

طراح و توسعه دهنده و گرافیست سایت 

مهندس آرزو کاشانی

مهندس فاطمه خسرو زاده

ادمین اینستاگرام

خانم نسترن پیرانی

عباس خانواده

مدیر بخش مالی 

آقای عباس خانواده