پرنده زینتی

پرنده زینتی
خوراک عروس هلندی
دانه پرنده

خوراک مرغ مینا