ژل رویال

ژل رویال

خیلی از مردم ژل رویال را شیر زنبور می گویند.رنگ آن سفید رنگ یا زرد کمرنگ است که توسط زنبوران کارگر جوان بین روز پنجم تا پانزدهم عمر خود آن را تولید می کنند به این زنـبور، زنبوران پرستار گویند که لـارو های خود را به صورت دهـان به دهـان یا تروفیلاکسی با آن تغذیه می کنند. آن ها مخلوطی از عسل و گرده درست می کنند و به آن آنزیم هائی از درون بدن خود اضافه نمـوده که این آنزیم ها از غـدد هـیپوفارنژال و آرواره ای او ترشح می شود و با آن یک غذا فوق العاده می سازند.

این غذا فوق ترش یا ultra sour است که مزۀ تلخی دارد بوی تند و شدیدی داشته اما به لحاظ قدرت بیولوژیکی فوق العـاده نایاب است. هدف از این مواد تغذیه لـاروهای زنبور عسل در 3 روز یا 4 روز اول بعد از خروج از تخم است. در این مدت زمانی آن ها وزنی به اندازۀ 250 برابر پیدا می کنند.

بعد از اینکه لارو ها به زنبوران کارگر تبدیل شوند با عسل تغـذیه می شوند اما ملکۀ آن ها فقط و تا آخر عمر با ژل رویال تغـذیه می گردد. این ژل است که بین زنبوران اختلاف فیزیکی و بیولوژیکی ایجاد می کنند. ترکیبات آن به ملکه کمک می کند تا به صورت بزرگتر– بارور وبلندقدتر از دیگر زنبوران رشد کرده بالغ شود.

ژل رویال یک اثر قدرت مندی روی آندوکرین – ترشـحات هورمونی و سیستم متابولیکی زنبور دارد. با این ژل طـول عـمر ملکه به 5 سال یا حتی بیش تر هم خواهد رسید که در مقایسه باسایر زنبوران که حدود 4-6 ماه است طول عمر بلندی است و او را قادر می سازد تا روزانه 5/2 برابر وزن خود را تخم ریزی نماید.