کارشناس فروش دپارتمان دام

فاطمه خسرو زاده

کارشناس فروش و مالی

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی – علوم دامی ملی تبریز

کارشناس تغذیه دام در شرکت آریس تجارت مزرعه پارس

کارشناس فروش و مالی در شرکت پارس آذرخش

کارمند اداری در شرکت پارس آذرخش

پژوهشگر در پژوهشگاه تولید مثل و ناباروری رویان