کنسانتره مرغ گوشتی

کنسانتره 2.5% تک مرحله ای 

کنسانتره 2.5% دو مرحله ای A

کنسانتره 2.5% دو مرحله ای B